Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest:

  • Edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką.
  • Rozwój i profesjonalizacja sektora kultury.
  • Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.
  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.

Narodowe Centrum Kultury zajmuje się także:

  • Inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych.
  • Informacją kulturalną oraz pracami badawczymi w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
  • Podwyższaniem kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną.