Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

MIK jest samorządową instytucją kultury Województwa Małopolskiego powstałą w efekcie modernizacji Małopolskiego Ośrodka Kultury. Od 2002 roku funkcjonuje pod nową nazwą, której charakter wyznacza cele, jakie przed sobą stawiamy.

Promocja regionu
Instytut promuje i twórczo wykorzystuje zasoby kulturowe Małopolski, dając mieszkańcom
regionu możliwość aktywnego uczestnictwa w kulturze. Tworzym autorskie projekty kulturowe dla wzmocnienia tożsamości regionalnej Małopolan. Zajmuje się edukacją dotyczącą dziedzictwa kulturowego Małopolski, w tym dziedzictwa mniejszości narodowych i etnicznych. W działaniach promocyjnych szczególny nacisk kładzie na wykorzystanie nowych technologii.

Kadry kultury
Ponadto Instytut wspiera aktywność i kreatywność osób zajmujących się działalnością kulturalną. Poprzez szkolenia oraz tworzenie sieci współpracy zachęca do dzielenia się doświadczeniami, używania nowych metod i narzędzi pracy oraz eksperymentowania. Zależy nam na tworzeniu wspólnoty małopolskich podmiotów kultury, działających razem i wspierających się wzajemnie.